برچسب: زن کوب

0

فلسفه درکوب ها چیست !؟

فلسفه درکوب ها !؟   درکوب‌های قدیم سه نوع بود :   مرد کوب : صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بود که مردی پشت در است. اگر مرد خانه...