برچسب: ساروج شبیه به نان فرانسوی

نان سنگی در دفینه یابی 0

نان سنگی در دفینه یابی

نان سنگی در دفینه یابی ماده بسیار جالب توجهی است که در حفاری های قبرها و یا مکان مقدس و مخصوص عبادت در ایران با آن مواجه می شویم. رنگش ترکیب رنگهای سیاه و...