برچسب: ساکنان شهر سوته

ایرانیان باستان

ایرانیان باستان چه‌ جواهری‌ را‌ بیشتر می‌پسندیدند؟

ایرانیان باستان چه‌ جواهری‌ را‌ بیشتر می‌پسندیدند؟ در امپراتوری های چهارگانه ایران (مادها، هخامنشیان، اشكانیان و ساسانیان) نقش جواهرات و سنگ های قیمتی در دستگاه حكومتی و زندگی ایرانیان باستان نقشی پررنگ و همیشگی...