برچسب: ساکنان غارهای دست ساز

غارهای طبیعی و دست ساز  0

غارهای طبیعی و دست ساز 

غارهای طبیعی و دست ساز غارهای طبیعی و دست ساز : عوامل مختلفی باعث پیدایش و شکل گیری غارها می شوند. این عوامل می توانند فرایندهای شیمیایی، فرسایش آب، نیروهای زمین ساختی (تکتونیکی)، میکروارگانیسمها،...