برچسب: سخره های بغل دست

خروجی خزانه ها 0

خروجی خزانه ها

خروجی خزانه ها : اگر خزانه ها جوری کارشده باشند که موقعیت باید جوری می بود که مال برداشته و یا گاها به دست صاحب اموال اضافه میشده این نوع ورودی ها وخزانه ها...