برچسب: ژانر وحشت

کتابی مرموز که خواننده را به مرز جنون و خودکشی می رساند! +تصاویر 0

کتاب دیوانه کننده : کتابی مرموز که خواننده را به مرز جنون و خودکشی می رساند!

کتاب دیوانه کننده : کتاب نکرونومیکون رستاخیز  مردگان  و یا  کتاب  دیوانه کننده و… تمامی اینها القابی اند که برای این کتاب مرموز گذاشته شده اند.   کتاب دیوانه کننده  : نام  دیگرش  اما  الضعیف...