باستان شناسی

باستان شناسی: بزرگترین مرجع علوم باستان شناسی

بزرگترین مرجع علوم باستان شناسی براى اولین بار در ایران

معرفی کامل ترین و بهترین مرجع براى علاقه مندان به باستان شناسی ، تاریخ و آثارشناسى:
این مجموعه ارزشمند در قالب یک پک با شش دى وى دی شامل بهترین و کمیاب ترین کتب، براى علاقه مندان به علوم باستانى ارائه شده تا علم و دانش خود را در این زمینه به حد قابل توجهى ارتقاء بخشند.
لازم به ذکر است که این مجموعه قادر است اطلاعات شما را در این زمینه از صفر تا صد افزایش دهد و به نوعى جمع آورى شده است که حتى افرادى که کمترین اطلاعاتى در این زمینه دارند خود را به حد اعلاى این علم برسانند. و در آینده کتب تخصصی تر را به راحتى مطالعه کنند

این مجموعه در قالب ۶ دی وى دی با ۵ عنوان زیر ارائه شده است که لیست کتاب ها را به ترتیب خدمت شما عزیزان ارئه میدهیم:

١: باستان شناسی
٢-٣: تاریخ
۴: سکه شناسی
۵: گوهر شناسی
۶: گنج یابی و آثار شناس

http://telegram.me/Archaeology_pack


دیسک اول: باستان شناسی- آیین تدفین

?شامل ٣۶ کتاب به شرح زیر:

?آیین تدفین در عصر آهن:
١-سنت ها و شیوه هاى تدفین عصر آهن
٢-گورستان عصر آهن چنگبار
٣-گورستان هاى طبقاتى عصر آهن
۴-معمارى عصر آهن
۵-چگونگى تدفین مردگان در عصر آهن
۶-آیین تدفین در عصر آهن ٣
٧-سفالگرى عصر آهن
٨-کلیات عصر آهن

?هخامنشیان:
١-تاثیر آیین هخامنشی بر کتیبه ها و آثار مذهبى
٢-قدمگاه، گور و نیایشگاه صخره اى از دوره هخامنشى

?آیین تدفین اشکانیان:
١-نگرشى بر تدفین گورخمره اى اشکانى
٢-شیوه هاى تدفین اشکانى
٣-تدفین هاى سنگى
۴-سفال دوره اشکانى
۵-بازنگرى کتیبه اشکانى

?آیین تدفین ساسانیان:
١-تدفین ساسانى در قلعه کنگلو
٢-تدفین در دین مزدایى
٣-قبور زرتشتى-ساسانى در فارس
۴-معمارى چهارطاقى ساسانى

?سایر:
١-آیین تدفین در شاهنامه
٢-مطالعه تطبیقى آیین هاى تدفین
٣-فرهنگ تدفین در لرستان
۴-آیین تدفین اقوام باستان
۵-کاوش در قبرستان ها
۶-قبر پادشاهان
٧-مرگ در ایران باستان
٨-مرگ در بین النهرین باستان
٩-دلمن ها و کاربرد آن ها
١٠-گور تپه(تومولوس) میداس
١١-آیین ها و روش هاى تدفین
١٢-آثار صخره اى بویر احمد
١٣-قبور هفت تپه
١۴-تدفین اموات در تپه حصار دامغان


 

دیسک دوم و سوم: تاریخ ایران باستان

?شامل #٣١ کتاب به شرح زیر:

?تاریخ ایران باستان:

١-ایران از آغاز تا اسلام-گریشمن
٢-ایران در زمان ساسانیان-گریشمن
٣-تاریخ هرودوت
۴-مجموعه کامل تاریخ تمدن-ویل دورانت
۵-۶-٧-تاریخ ایران باستان(٣ جلد) حسن پیرنیا
٨-تاریخ ایران-سرجان ملکم
٩-تاریخ ایران پس از اسلام-زرینکوب
١٠-تاریخ ماد-دیاکونوف
١١-باستان شناسی و تاریخ ماد
١٢-چنین گفت زرتشت-نیچه
١٣-پاسارگاد-على سامى
١۴تا١٧-سرزمین جاوید(۴ جلد)-گریشمن
١٨-ایرانیان یهودی-على اصغر مصطفوى
١٩-تمدن ایران ساسانى-شریف امامى
٢٠-جدول خلاصه تاریخ ایران
٢١-زندگى نامه کوروش-خشایار خسانى
٢٢-کوروش یا ذوالقرنین-ابوالکلام ازاد
٢٣-از کوروش تا پهلوى-فردریک تالبرگ
٢۴-ایران باستان-ژاله آموزگار
٢۵-فارسنامه ابن بلخى
٢۶-آداب ایرانى
٢٧-اسرار هزار ساله-اکبر حکمى زاده
٢٨-اطلس تاریخ ایران
٢٩-الهه هاى گذشتگان-فوندانیکن
٣٠-تاریخ فلسفه-ویل دورانت
٣١-آثار عجم


 

دیسک چهارم: سکه شناسی قبل و بعد از ورود اسلام به ایران

?شامل #٢٠ کتاب به شرح زیر:

?سکه شناسی:

١-سکه هاى هخامنشیان
٢-سکه هاى اشکانى
٣-سبک شناسی سکه هاى ساسانى
۴-طرح تاج شاهان در سکه هاى هخامنشی تا ساسانى
۵-سکه پوراندخت ساسانى
۶-سکه هاى ایران پیش از اسلام
٧-سکه شناسی
٨-تاریخ سکه در اسلام
٩-تاریخ سکه در ایران
١٠-سکه شناسى محمد مشیری
١١-سکه شناسی مجید موقر
١٢-تصاویر سکه و پیکره هاى شاهان ایران
١٣-سکه هاى اولیه طبرستان
١۴-سکه هاى ایران از آغاز تا حمله مغول
١۵-سکه هاى دوره مغول
١۶-سکه هاى نادر شاه
١٧-ضرب سکه در خلافت اسلامى
١٨-ضرب سکه یونانى باختر
١٩-نشانه شناسی سکه هاى ایران باستان
٢٠-نقش سکه و مهر در اقتصاد ساسانیان


 

دیسک پنجم: سنگ و گوهر شناسی

?شامل #١٠ کتاب به شرح زیر:

?سنگ و گوهر شناسی:

١-تنسوخ نامه ایلخانى
٢-سر الاسرار(عربی)
٣-گوهر شناسی
۴-گوهر شناسی ٢
۵-سنگ هاى زینتى
۶-سنگ شناسی(جامع)
٧-سنگ شناسى و پترولوژی
٨-سنگ درمانى
٩-کانى هاى صنعتى
١٠-نحوه تشکیل الماس


 

دیسک ششم:گنج یابی و آثار شناسی

?شامل #٢٣ کتاب به شرح زیر:

?گنج یابی و آثارشناسی:

١-چشم طلایی
٢-اسرار نظامى
٣-گنج باستان
۴-آموزش گنج یابی
۵-نشانه هاى کهن
۶-علائم و نشانه ها
٧-میراث زرین
٨-پنج کتاب گنج یابی
٩-رمزیاب
١٠-رمزیاب (به زبان اصلی)
١١-رمزنامه
١٢-دفینه یابی
١٣-اسرار نشانه ها
١۴-درب سنگى
١۵- گنج نامه
١۶-الجرون (جوغن نامه عربی)
١٧-اسرار جوغن ها
١٨-تجربیاتى از حفارى جوغن ها
١٩-ترجمه کتاب جوغن نامه عربی
٢٠-ترجمه کتاب علائم عربی
٢١-جوغن نامه
٢٢-جوغن نامه مرجع
٢٣-رمزنامه جوغن ها


سخنی با گنج پژوهان:

قبل از آغاز سخن لازم است ذکر کنیم که این متن نگرشی تازه را در علاقه مندان به دفینه یابی ایجاد میکند و کمک میکند تا درصد موفقیت خود را تا حد چشمگیری بالا ببرند, و به جای پناه بردن به افراد کلاهبرداری که خود را کارشناس مینامند (و هزینه ای گزاف را از مردم جهت کارشناسی ها و نظرات دروغ و اشتباه درخواست میکنند), خود یک کارشناس ماهر و حرفه ای شوند…

سخن خود را طرح چند سوال آغاز میکنیم:

⁉️چرا اکثر جویندگان گنج به در بسته میخورند؟

⁉️چرا هزینه ها و زحمت های آنان اکثرا بی نتیجه میماند؟

⁉️ضعف جویندگان گنج در چه قسمت های است؟

⁉️چه بارامترهایی باعث موفقیت بیشتر آن ها خواهد شد؟

متاسفانه بزرگترین ضعف گنج پژوهان اعتنا کردن به حرف افراد ناآگاه است که اطلاعات غلطی را در قالب آثار شناسی دفینه به آن ها داده اند که نه تنها باعث موفقیت آنها نمیشود بلکه انرژی و امید آن ها را تا حد زیادی تحلیل میدهد.

?یک گنج پژوه ماهر در درجه اول باید یک تاریخ شناس خوب باشد. با سلسله های حاکم بر ایران, پایتخت های آن ها, جنگ های آن ها , ثروت آن ها محل حکومت آن ها و … به خوبی آشنا باشد. این اطلاعات کمک بسیار بزرگی به گنج پژوهان خواهد کرد و حداقل دلیل آن این است که میدانند کجا دنبال چه چیزی بگردند…

?در درجه دوم یک گنج پژوه باید یک باستان شناس ماهر باشد. با آیین و روش های تدفین تمدن های حاکم بر ایران به خوبی آشنا باشد, ادیان آنها را بشناسد, با انواع اشیاء و سکه های دفن شده در دوره های مختلف آشنا باشد, شیوه های حفاری را به خوبی بداند, محل قبرستان ها را بشناسد و …

?و نهایتا در درجه سوم باید با آثار شناسی آشنا باشد, و این نکته را در نظر داشته باشد که تمام آثار در همه مکان ها و زمان ها یک معنی و مفهوم را نداشته اند. گنج پژوه باید تا حد امکان معنی تمام آثار را بداند و فقط به نوشته ها اکتفا نکند, و خود یک کاشف و معنی دهنده باشد.

ما در این مجموعه تمام کتب لازم در ۵ بخش (تاریخ-باستان شناسی-سکه شناسی-گوهر شناسی و#آثارشناسی) را برای گنج پژوهان فراهم کرده ایم تا با مطالعه آن ها به بالاترین حد اطلاعات و موفقیت دست یابند و پول و وقت خود را با افراد کارشناس نما, هدر ندهند و خود یک کارشناس تمام عیار شوند.

⚠️این مجوعه فقط برای گنج پژوهان فراهم نشده بلکه فرصتی است تا #تاریخ_دانان و #باستان_شناسان و #علاقه_مندان به این علوم جذاب نیز از آن نهایت استفاده را برده و به یک دید ترکیبی و حرفه ای برسند چراکه تاریخ و باستان شناسی و سکه شناسی مکمل یکدیگرند.

⚠️تذکر
این پیکج شامل بیش از ۱۰۰ کتاب ارزشمند بوده که از منابع مختلف گرداوری و خریداری شده است و با مبلغ ناچیز ۳۰۰،۰۰۰ تومان در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود. این درحالی است که اگر این کتب به صورت تک تک خریداری شود یقینا قیمت مجموع آن ها بیش از ١٠ میلیون تومان خواهد بود.

⚠️تذکر٢
این پکیج با ۶ دی وى دی و هر پنج موضوع به فروش میرسد درنتیجه درخواست خرید جداگانه نکنید.
⚠️تذکر٣
از هرگونه #کارشناسی عتیقه و علایم و مکان معذوریم، درخواست ننمایید، و فقط و فقط برای خرید پکیج در ارتباط باشید.

⚠️تذکر۴
خرید به صورت غیر حضوری و ارسال از طریق تیپاکس انجام میشود و برای خرید ابتدا وجه ۳۰۰،۰۰۰ تومان به شماره کارتى که از طریق ادمین کانال به شما داده میشود،دریافت میشود و سپس مشخصات و ادرس را جهت ارسال پکیج به ادمین کانال ارائه میدهید و پکیج در عرض ۳ روز کاری به مقصد میرسد.

?لطفا تقاضای تخفیف نکنید قیمت پکیج تا کمترین حد ممکن کاهش یافته است.

?پس از قرائت تمام مشخصات و شرایط با ای دى تلگرامی زیر جهت خرید ارتباط برقرار کنید:

? @archaeology_admin

http://telegram.me/Archaeology_pack