نوشته‌ها

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

/
نکاتی مهم در ارتباط با مبحث دفینه ها : مفهوم اصلی سر بار دفی…