نوشته‌ها

دیوار چین

دیوار چین یکی از هفت اعجاز جهان شمرده می شود

دیوار چین که یکی از هفت اعجاز جهان شمرده می شود، در جهان به ل…