نوشته‌ها

علاقه به مجسمه سازی در دوران باستان

علاقه به مجسمه سازی در دوران باستان

/
دردوران باستان مردم انقدر درگیر امورات زندگی نبودن وبسیار بسیار وقت ازا…