نوشته‌ها

منظور از نماد ترازو در گنجیابی چیست؟ | علامت گنج موجود در نماد ترازو کدام ها هستند؟

/
تفسیر نماد ترازو در گنجیابی نشانه دفینه و یا اصناف است که معم…