نوشته‌ها

معنی و مفهوم علامت ضربدر در گنجیابی و دفینه یابی

/
توسط برخی از افراد علامت ضربدر نقطه نهایی معلوم شده است ولی ما م…