نوشته‌ها

هر اثار و علایم حکاکی و حجاری دال بر وجود دفینه نیستند

هر اثار و علایم حکاکی و حجاری دال بر وجود دفینه نیستند

/
همانگونه که گفتیم هر اثار و علایم حکاکی و حجاری دال بر وجود …