نوشته‌ها

علائمهای دفینه علائم ها به صورت مجسمه و طراحی شده به صورت تصویری روی سنگ

علائم های دفینه

/
علائمهای دفینه به سه صورت مییاشند ، یکی مجسمه آن شکل که مبحثی…