نوشته‌ها

بخشهای مختلف دخمه

بخشهای مختلف دخمه

/
بخشهای مختلف دخمه ۱-جاده دخمه؛ ۲- درب سنگی یا آهنی دادگاه؛ …